Styrelse

Aktuell sammansättning av styrelsen finns på informationstavlorna i trapphusen samt här nedan. Styrelsen skall bestå av 3 – 5 ledamöter, samt suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år.

Valberedningen/kommitté

Två medlemmar väljs varje år av stämman till att höra sig för om vilka som kan vara aktuella/intresserade av styrelsearbete.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls en gång om året i april-maj. Meddelande om tid och plats sätts upp i porten samt annonseras på hemsidan. Mer information finns i stadgarna.

Aktuell styrelse

Ordförande: Magnus Kindström
Vice ordförande: Gunnel Antesjö
Sekreterare: Anna-Karin Jonsson
Vice sekreterare: Robert Bagge
Ledamot: Lena Birgersson
Suppleant: Fredrik Halling